A- A A+

Közérdekű adatok

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv/gazdasági társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei, adószáma, cégjegyzékszáma

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.,

Telephelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A. épület III. emelet

Telefon: 36/521-372

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

Honlapja: www.hevesmegye-tfu.hu

Adószám: 22128702-2-10

Az Egri Törvényszék Cégbírósága által 10-09-029615 cégjegyzékszámon nyilvántartva

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Honlap - Kapcsolat

3.

A közfeladatot ellátó szerv/gazdasági társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Göndör J. Tibor ügyvezető

Telefon: 36/521-372

Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nem releváns

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A társaság tagjai, törzsbetétjük (amely megfelel egyúttal a tagok által ténylegesen a társaság rendelkezésére bocsátott hozzájárulás összegének) és az őket megillető szavazati arány:

Heves Megyei Önkormányzat,

3.000.000,- Ft törzsbetét, 30 szavazat

Hatvan Város Önkormányzata,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Egri Kistérség Többcélú Társulása,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Bélapátfalva Város Önkormányzata,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Dél-Hevesi Kistérségi Társulás,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Pétervásárai Járás Többcélú Társulás,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Füzesabony Városi Önkormányzat,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv/gazdasági társaság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv/gazdasági társaság felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Egri Törvényszék Cégbírósága

Cím:3300 Eger, Barkóczy u. 1.

Levelezési cím: 3301 Eger Pf.: 120.

Telefonszám: +36 (36) 311-611/2172

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Törvényszék Ügyfélközpontja (büntető, büntetés-végrehajtási, polgári-gazdasági, csőd- és felszámolási, cég, civil ügyek) ügyfélfogadási rendje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 óra

Szerda: 8.00 - 15.00 óra

Péntek: 9.00 - 11.00 óra

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv/gazdasági társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Taktv.)

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

A2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) kormányrendelet

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nem releváns

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem releváns

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a gazdasági társaság közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata szerint tesz eleget.

Göndör J. Tibor ügyvezető

Telefon: 36/521-372

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

18.

A közfeladatot ellátó szervre/gazdasági társaságra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Felügyelő Bizottság tagjai:

Forgó Gábor

Kovács Béla

Verebélyi György

A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

 

A Taktv. által vezető állású munkavállaló vonatkozásában előírt közzétételi kötelezettség:

Feladatait határozott idejű munkaviszony keretében bruttó 850.000 Ft/hó munkabér mellett látja el. Az Mt. 228. §-ára tekintettel az 1 (egy) éves tilalmi időszakra a távolléti díj 50 %-a illeti meg. Munkaviszonyának megszűnése, valamint Munkáltató általi felmondással történő megszüntetése esetén az Mt.-ben rögzített juttatásokon felül 6 (hat) havi átlagkereset illeti meg. Munkaviszonyának a Munkáltató általi azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén őt az Mt.-ben rögzített juttatások illetik meg azzal, hogyha arra a határozott időtartam lejártát megelőző 6 (hat) hónapon belül kerül sor, úgy a törvény szerint járó juttatást 6 (hat) havi átlagkeresetre kell kiegészíteni.

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényszerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényszerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényszerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényszerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényszerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényszerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv/gazdasági társaság éves költségvetése, számviteli törvényszerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

2.

A közfeladatot ellátó szervnél/gazdasági társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az általános üzleti évet záró beszámoló és kiegészítő melléklet elérhető a https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap internetes oldalon

 

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvényszerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4.

A Taktv. értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatokat, valamint az említett adatok változásait

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek ezen ponthoz közzéteendő adata nincs.

5.

A koncesszióról szóló törvénybenmeghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a TOP-5.1.1-15. azonosítószámú projektben konzorciumi tagként projektmenedzsmenti feladatokat lát el saját teljesítésben.

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

HMTFÜ 2021. évi közbeszerzési terve

HMTFÜ 2020. évi közbeszerzési terve

HMTFÜ 2019. évi közbeszerzési terve

HMTFÜ 2018. évi közbeszerzési terve

HMTFÜ 2017. évi közbeszerzési terve